Havenreglement ‘t Hoorntje Camping Jachthaven B.V.

Artikel 1
Dit havenreglement geldt voor de gehele jachthaven bestaande uit de haven, de bijbehorende (parkeer- en stallings) terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven.

Artikel 2
De toegang tot de jachthaven is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester. Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester of zijn personeel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

Artikel 3
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

Op de jachthaven is het niet toegestaan:

 1. hinderlijk lawaai te maken;
 2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
 3. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval,
 4. uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen;
 5. (huis-)dieren los te laten lopen;
 6. vaartuigen en auto's schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
 7. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig of het voertuig te verplaatsen;
 8. elders ligplaats in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
 9. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen of te rijden. De maximum vaarsnelheid is 5 km/uur, de maximum rijsnelheid 10 km/uur het vaartuig of voertuig niet behoorlijk af te meren c.q. te parkeren of in onverzorgde staat achter te laten;
 10. open vuur (waaronder begrepen barbecuen) te gebruiken;
 11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
 12. te zwemmen of te duiken;
 13. in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.
 14. zich op het haventerrein te bevinden of voort te bewegen met voertuigen die niet voldoen aan de Nederlandse verkeerswetgeving.
 15. Tapijt of ander soort materialen als stootbuffer op de steigers te vast te schroeven.

Voor genoemde handelingen onder 1, 6, 7, 10, 11, 12 en 13, 15 kan de havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester het recht de over-treder de toegang tot de jachthaven te ontzeggen.

Artikel 4
4a.Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten.
4b. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de jachthaven ingenomen. Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3, onder 3 dient men de aanwijzingen op te volgen van de havenmeester. Ingeval van overtreding is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingstoffen te (doen) verwijderen.
4c. Het gebruik van elektriciteit dient uitsluitend te geschieden door gebruik te maken van de aanwezige contactdozen. De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem gebruikte leidingen en stekkers. ’t Hoorntje Camping Jachthaven B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan schepen en/of inventaris daarvan tengevolge van onderbreking van de elektriciteitsvoorziening.
4d. Omvangrijke bouw-, verbouw-, renovatie- en reparatieactiviteiten aan de vaartuigen, kunnen door ’t Hoorntje Camping Jachthaven B.V. worden verboden of aan voorwaarden worden gebonden. Genoemde werkzaamheden mogen in geen geval hinder of schade veroorzaken voor naburige ligplaatshouders, en/of verontreiniging opleveren voor het milieu. Het gebruik van een slijptol is behoudens in werkruimten, verboden. Bij werkzaamheden op het veld of op de parkeerplaats, zoals schrappen, schuren en schilderen dient een zeil onder de boot gebruikt te worden

Artikel 5
De havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

Artikel 6
Indien de huurder van een lig- of bergplaats zijn vaartuig, toebehoren en/of lig- en bergplaats in gebruik wil geven aan derden, dient hij vooraf toestemming te krijgen van de havenmeester.

Artikel 7
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van (haven) regels.

Artikel 8
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om: gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
de (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht; accu's (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht; het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.

Artikel 9
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

 1. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;
 2. steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen;
 3. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;

Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven te ontzeggen.

Artikel 10
Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de lig- of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.

Artikel 11
De havenmeester is gerechtigd de stroomvoorziening van de loodsen en/of werkplaatsen af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken. 

N.B. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de Hoorntje.
Algemene Voorwaarden, voor de huur en verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen van toepassing.
Deze Voorwaarden zullen u op eerste verzoek worden overhandigd.